Gizlilik Politikası

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş., kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uymayı taahhüt etmektedir.

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş., kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yönetmeliğe uymayı taahhüt etmektedir.

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş., Kişisel Verileri Koruma Kanunu “KVKK” hükümlerini uygulamayı, toplanan ve işlenen kişisel verileri korumayı taahhüt etmektedir.

Bunun parçası olarak, Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.(veya Ceva), organizasyonu içerisinde özellikle kişisel verileri işleyen çalışanları, ortakları ve tedarikçileri tarafından bu hükümlere uyulmasını garanti altına almak için prosedürler uygulamaktadır, bunlar:

► Kişisel verilerin yasal, güvenilir ve şeffaf bir şekilde korunması;

► Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanması ve sonraki işlemlerin bu amaçlarla uyumsuz bir şekilde gerçekleştirilmemesi;

► Kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili olarak yeterli, uygun ve sınırlı bir şekilde korunması;

► Kişisel verilerin doğruluğu ile yanlış verilerin silinmesini ya da düzeltilmesini sağlamaya yönelik önlemler.

Verilerinizi Koruma Taahhütlerimiz

SSS - Sık Sorulan Sorular

 • GDPR ya da RGPD nedir?

GDPR "Genel Veri Koruma Yönetmeliği".

RGPD «  Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles » (Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Yönetmelik)

Bu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa referans mevzuatıdır.

Bu, tüm üye devletler için geçerli olan, gizlilik ve kişisel verilerin korunmasını garanti etmeyi amaçlayan tek ve standart bir yasal çerçeve sunmaktadır.

 

 • GDPR kimleri ilgilendiriyor?

GDPR, yalnızca AB’de yerleşik kuruluşlar için değil aynı zamanda AB’de ürün ya da hizmet sunmaları halinde AB dışında yerleşik kuruluşlar için de geçerlidir.

 

 • GDPR ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Yönetmelik, 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tüm Avrupa Birliğinde geçerlidir.

 

 • Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

Veri işleme, otomatik süreçler kullanılarak veya kullanılmadan yapılan herhangi bir işlem veya bir dizi işlem olarak tanımlanır ve kişisel veri kümelerine kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, çıkarma, danışma, kullanım, iletim, dağıtım veya herhangi bir başka şekilde dağıtım yoluyla açıklama, uyumlaştırma veya konsolidasyon, sınırlama, silme veya imha gibi yollarla uygulanmaktadır.

 

 • Hangi veriler GDPR kapsamındadır?

GDPR yalnızca kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiye ait tüm bilgiler olarak tanımlanan kişisel verileri düzenlemektedir.

 

 • Hangi kişisel veriler hassas kabul edilir?

Irk ve etnik köken, politik, felsefi ya da dini inançlar, sendika üyeliği, sağlık veya cinsellikle ilgili bilgiler.

 

 • Hassas veriler nasıl toplanmakta ve işlenmektedir?

Hassas veriler, doğası gereği, bireylerin hak ve özgürlükleri açısından riskler içeren ve bu nedenle güçlendirilmiş bir koruma düzenlemesine tabi olan verilerdir.

GDPR, kişisel verilerin işlenmesi yasağı getirmektedir; bu yasak belirli muafiyetlerle birleştirilmiştir.

Çeşitli istisnalar, alternatifler ve işleme yasakları öngörülmektedir.

 

 • Veri sorumlusu nedir?

Tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen tüzel veya gerçek kişi, resmi makam, ajans veya başka bir organ.

 

 • İşleyici nedir?

İşleyici, kişisel verileri veri sorumlusu adına işleyen tüzel veya gerçek kişi, resmi makam, servis veya başka bir organ olarak tanımlanır.

 

 • Dijital olmayan işleme söz konusu mudur?

GDPR, tamamen ya da kısmen işlenmiş olan kişisel verilerin işlenmesinin yanı sıra bir dosyada bulunan ya da öne çıkabilecek verilerin otomatik olmayan işlenmesi için geçerlidir.

Bir dosya yalnızca bir veritabanı ya da Excel tablosu değildir. Bir kişi hakkında bilgiler içeren basılı bir doküman, güvenlik kamerası kurulumu olabilir.

 

 • GDPR’nin amaçları nelerdir?

- Avrupa Birliği genelinde geçerli standart bir çerçeve ve düzenleyici otoriteler arasında güçlendirilmiş bir işbirliği oluşturmak.

 

- Veri sorumlularının hesap verebilirliği ile yaklaşımı değiştirmek

Hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak, işleme faaliyetlerinin bir kaydı tutulur. Farklı veri işlemenin kapsamlı bir listesini sunar

 

- Güçlendirilmiş kişi hakları

►   Bilgilendirme ve olur hakkı: artan şeffaflık

►   Erişim ve düzeltme hakkı

►   Unutulma hakkı üzerinden silme hakkı

►   İtiraz ve kısıtlama talebi hakkı

►   Veri taşınabilirliği hakkı

►   Tazminat talebinde bulunma hakkı

 

- Yeni projelerde özel ve mevcut projeler için olağan olarak gizlilik ve kişisel verilere saygı gösterir

Özel veri koruma

Özel veri koruma, ilgili kişinin verilerinin korunması ile ilgili ilkeleri uygulamaya yönelik teknik ve organizasyonel önlemlerin önceden ve işleme yöntemlerinin seçimi sırasında, yani işlemenin gerçek kişilerin hakları ve özgürlükleri açısından taşıdığı risklerle ilgili olarak uygulanmasını içerir.

Olağan veri koruma

Varsayılan olarak, yalnızca işleme işleminin özel amacı için gerekli olan veriler işlenir. Bu ilkeler, veri miktarı, işlemenin kapsamı, saklama süresi ve erişilebilirlik için geçerlidir.

Veri koruma ile ilgili etki analizi

Yönetmelik, veri sorumluları ve işleyicileri için gerçek kişilerin hakları ve özgürlükleri üzerinde önemli bir risk taşıyabilecek işleme işlemlerinden önce veri koruması ile ilgili bir etki analizi yapma yükümlülüğü öngörmektedir.

Gizlilik Politikası

VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK YAKLAŞIMIMIZ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” veya “Ceva” olarak anılacaktır.) için gizlilik ve güvenlik, müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Ceva, gizlilik ve güvenliğinize verdiğiniz önemi çok iyi anlar ve buna en üst seviyede önem verir.

Ceva Gizlilik Bildirimi, yazılımlarımız, uygulamalarımız, mobil uygulamalar, internet sitelerimiz ve diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere Şirket tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatı ve veri işleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler yalnızca Şirket yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili Şirket personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve Şirket’in veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri İşlemleri Hakkında Aydınlanma Beyanı linkini tıklayınız : https://tr.ceva.com/ILETISIM-VE-BILGI-TOPLAMA/KISISEL-VERI-ISLEMLERI

ELEKTRONİK İLETİLER

Elektronik iletiler ile bizimle iletişim kurmanız sırasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Şirket ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi Şirket’e iletebilirsiniz.

LOG VERİLERİ, ÇEREZLER (COOKIES) VE WEB İŞARETÇİLERİ

Cookie'ler çeşiti verileri toplayan laptop, pc ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir .

Teknik çerezler

Performans çerezleri

Reklam çerezleri

Ayrıntılar için Çerez (Cookie) Politikası linkini  tıklayınız : https://tr.ceva.com/BAGLANTILAR/Gizlilik-Politikasi#cookies

 

VERİLERİNİZİN KULLANIM AMAÇLARI

Firmamıza ait internet sitesini ziyaretiniz sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir ;

Tarafınızla iletişime geçmek

Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak

İletişim faaliyetlerini yürütmek

İnternet sitemizin yönetimini sağlamak

Hizmet kalitemizi yükseltmek

Tarafımızca yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.

VERİ GÜVENLİĞİ

Şirket bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Verilerinize, izinsiz erişim ve kullanımı engellemek için sektör standartlarına uygun önlemler almaktayız. Ancak internet sitelerimiz ve online sistemlerimiz üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak sizin de gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, Şirket size site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez.

Söz konusu bilgiler Şirket'e ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

VERİ AKTARIMLARI

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri, internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, e-mail tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının (Örneğin: Microsoft 365 gibi) hizmetlerini kullanmamız nedeniyle, bu bilgileri topladığımız ülkeden başka ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye’de uygulanan mevzuattan farklı olabilir.

Kişisel bilgileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya uygun olarak korunacaktır.

ÇOCUKLARIN ONLINE FAALİYETLERİNİ KORUMA

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda kasten çocuklardan kişisel bilgilerini istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek durumu derhal ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kapsamında 16 yaş için uygulanır.

YENİ SÜREÇLERİ GİZLİLİK KURALLARINA UYGUN TASARLAMA

Şirket yeni sistemler geliştirirken gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar.

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, contact.tr@ceva.com adresine mail gönrerebilirsiniz.

 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik-güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

Yayın

Revizyon Tanımı

Onay

Revizyon Tarihi

1

 

29/07/2020

 

 [SK2] [SK2]Lütfen toplanan çerezleri belirtiniz.

Çerezler Politikası

Bu çerezler politikası, Ceva Santé Animale web siteleri ve mobil uygulamalarını kullandığınızda geçerlidir.

Bu Sitelere göz atarken, Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. tarafından gönderilen ve yönetilen çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflarca ("Üçüncü Taraf Çerezleri") işletilen diğer sitelerden veya web sunucularından gönderilen çerezleri alma ihtimaliniz bulunmaktadır.

1. ÇEREZ NEDİR

"Çerezler" terimi, bir web sitesine göz atarken veya bir mobil uygulama (site) kullanırken veya bir reklam görüntülerken cihazınızda (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) depolanan ve/veya bu cihazdan okunan tüm izleyicileri kapsar. Bunların başlıca amacı site taramanızla ilgili bilgileri toplamak ve size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaktır.

2. HANGİ ÇEREZLER?
2.1. TEKNİK ÇEREZLER

Bunlar, sitelerimizin doğru şekilde çalışması ve taranması ile site işlevlerinin ve performansının iyileştirilmesi için gerekli çerezlerdir.

Bununla birlikte, bu çerezlerin kullanımını devre dışı bıraktığınızda artık belli işlevlerden yararlanamazsınız.

Bu çerezler herhangi bir kişisel veri toplamamaktadır.

2.2. PERFORMANS ÇEREZLERİ

Bunlar, içeriği iyileştirmemize ve/veya daha uygun hale getirmemize imkan tanımak üzere sitelerimizin kullanımıyla ilgili bilgilerin toplanmasını sağlayan çerezlerdir.

Bunlar siteyi kullanma şekliniz, sayfa ziyaretlerinin sayısı, bir sayfada geçirilen süre veya tıklamaların sayısı hakkında bilgi toplamamıza imkan tanır.

Bu çerezleri kabul ettiğinizde, bu çerezlerin tümü otomatik olarak etkinleşir. Bununla birlikte bunları devre dışı bırakmak isterseniz, aşağıda “Seçiminizi yapın” paragrafına bakmanızı öneririz.

Saklanan bilgiler, ticari amaçlar için kullanılamaz.

2.3. REKLAM ÇEREZLERİ

Bu çerezler, size ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış reklamlar sunmamızı ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmemizi sağlar.

Ölçüm çerezleri
Ölçüm çerezleri reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmemizi sağlar 

Hedefleme çerezleri

Bu çerezler, sizin ilginizi çekmesi muhtemel reklamları paylaşmamıza imkan tanımak üzere tarama alışkanlıklarınızı öğrenmemizi sağlar.

Hedefleme çerezleri bize şunları sağlamaktadır:

 • yoklamalar aracılığıyla kişisel veya kişisel olmayan verileri toplamak,
 • izlenen sayfaların içeriğini öğrenmek,
 • diğer sitelere kaydolurken paylaşmayı tercih ettiğiniz bilgileri öğrenmek,
 • son tarama oturumlarınız sırasında veya siteye gelmeden hemen önce görüntülenen sayfaları ve web sitelerini öğrenmek,
 • lokasyonunuzu öğrenmek.
2.4. ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA HAZIRLANAN ÇEREZLER - PİKSEL

Sitelerimize, sitelerimizin içeriğini paylaşmanıza izin veren üçüncü taraf çerezleri ekleyebiliriz.

Bu çerezler Ceva tarafından yönetilmemektedir ve sosyal ağlar tarafından, erişimine sahip oldukları kişisel verilerle ilgili olarak sitelerimize göz atmalarınız hakkında bilgi toplamak için kullanılan süreç üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz.

Çerezlerin bu üçüncü taraflarca düzenlenmesi ve kullanılması bunların gizlilik politikalarına tabidir.

Size, bu uygulama düğmeleriyle (yani reklam amaçlı) toplayabilecekleri göz atma bilgilerinin beyan edilen amacını öğrenmek üzere bu sosyal ağların gizlilik politikalarına başvurmanızı öneririz. Bu gizlilik politikaları, kullanıcı hesaplarınızı yapılandırarak seçimleriniz hakkında bu sosyal ağları bilgilendirmenize izin vermelidir.

3. ÇEREZLERİN KONTROLÜ
3.1. SİZİN OLURUNUZ

Sitelerimize ilk kez bağlandığınızda sizden çerezleri kabul etmeniz istenecektir.

Bu olur en fazla 13 ay boyunca geçerlidir.

3.2. ÇEREZLERİN REDDEDİLMESİ

Tarayıcı ayarlarınızı etkin bir şekilde yöneterek Çerezler aracılığıyla bilgi toplanmasını değiştirebilir veya reddedebilirsiniz.

 • Çerezlerin tamamını etkinleştirme veya devre dışı bırakma;
 • Tarayıcıda depolanmakta olan belli çerezleri silme;
 • Belli web sitelerinin bilgisayarınıza çerez kaydetmesini engelleme;
 • Üçüncü taraf çerezlerini bloke etme (belirli bir siteye göz atarken başka bir site tarafından bilgisayarınızda çerez depolandığında). 

Bununla birlikte, ayarlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tarama ve çerez kullanımı gerektiren belirli hizmetlere erişim koşullarınızda değişiklik yapabilir.

Bu nedenle, sitenin çalışması için gerekli olan ve reddedilmesi olağan şekilde göz atmanızı engelleyecek teknik çerezlerin kullanılmasını reddetmemenizi öneririz.  

Bununla birlikte, hedefleme veya ölçüm çerezlerinin reddedilmesi yalnızca sitelerimizde veya İnternet'te reklam yayınlamayı durdurur; bunlar artık ilgi alanlarınıza göre düzenlenmeyecektir.

3.3. SEÇİMLERİNİZİ YAPIN

Tarayıcı yazılımının yapılandırılması

Bunu yapmak için tarayıcınız tarafından sunulan talimatları uygulayın.

Ayrıca, en yaygın kullanılan tarayıcılardan bazılarının talimatlarına erişmek için aşağıdaki bağlantıları da tıklayabilirsiniz:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Üçüncü taraf çerezleri

Yalnızca söz konusu üçüncü taraf çerezin yayınlayıcısı, bu çerezde bulunan öğeleri okumak veya değiştirmekle yükümlüdür. Bu üçüncü taraf çerezler, bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabidir.

Daha fazla bilgi edinmek ve bu çerezlerle ilgili seçiminizi yapmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

3.4.DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Bunun yanı sıra, çerezler ve hedefe yönelik reklamların nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakilere başvurabilirsiniz:

Birleşik Devletler’de Digital Advertising Alliance: Digital Advertising Alliance

 Kanada’daDigital Advertising Alliance of Canada: Digital Advertising Alliance of Canada

Avrupa’da European Interactive Digital Advertising AllianceEuropean Interactive Digital Advertising Alliance

Bu kuruluşlar, ilgi alanlarınıza göre tüm üye şirketlerin çevrimiçi reklam aboneliklerinden çıkmanıza imkan tanır

YourOnlineChoices: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Bu site, merkezi bir arayüz aracılığıyla, kullanılmaya hazır çerezleri reddetmenizi veya kabul etmenizi yönetme imkanı sunar.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés [Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu] sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4. ÇEREZ POLİTİKASINDA GÜNCELLEME

Çerez politikası zaman içerisinde değiştirilebilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş Çerez Politikasının yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir.  Olası değişiklikler için Çerez Politikasını düzenli olarak okumanızı öneriyoruz.

Kullanım Koşulları

I. WEB SİTESİ İLE UYGULAMANIN İÇERİĞİ VE ERİŞİM
A. WEB SİTESİ İLE UYGULAMANIN İÇERİĞİ

Ceva Santé Animale Grubunun bu Web sitesi/Uygulaması (bundan böyle Web sitesi/Uygulama olarak anılmaktadır), Kullanıcılara şirket, organizasyonu, araştırma, ürünler, insan kaynakları politikası, lokasyonlar ve iletişim hakkında bilgi vermek üzere oluşturulmuştur. Bu Web sitesi/Uygulama hiçbir şekilde sözleşmeye dayalı bir teklif oluşturmamaktadır.

Web Sitesi/Uygulamaya bağlanan, bunları tarayan veya kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) Web Sitesi/Uygulamaya bağlandığı anda bu Kullanım Koşullarını (bundan böyle "Kullanım Koşulları" veya "Koşullar" olarak anılacaktır) okuduğunu ve bunları kayıtsız şartsız kabul ettiğini onaylar. Kullanıcının, Kullanım Koşullarını kabul etmek üzere tıklamak zorunda olmaması, bunlara itiraz edilebilmesi önünde bir engel teşkil etmez.

Veteriner tıbbi ürünlerle ilgili kamuya açık iletişim belirli düzenlemelere tabi olduğundan, Kullanıcının Web Sitesinde/Uygulamada bulduğu bilgiler tıbbi bir görüş beyan etmek veya profesyonel bir sağlık konsültasyonunun yerini almak üzere kullanılmamalıdır.
Benzer şekilde, bu bilgiler bir veterinerin tavsiyesi olmadan ürünlerin kullanımı hakkında bir tavsiye olarak yorumlanamaz.

Ceva, Web Sitesi/Uygulama içeriğinin yürürlükteki yasal hükümlere uygun olduğunu doğrulamayı taahhüt eder. Ceva ayrıca, üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, şiddet içeren, pornografik veya karalayıcı verileri yayınlamamayı ve ırkçı, yabancı düşmanlığı, pedofil veya insanlık onuruna zarar veren yasadışı içeriği yaymamayı taahhüt eder.

Ceva, Web Sitesi/Uygulamanın içeriğini güncellemek ve Kullanıcıya doğru bilgi sağlamak için çaba göstermektedir. Bununla birlikkte, Ceva herhangi bir hata ve/veya eksiklik nedeniyle sorumlu tutulamaz. Kullanıcı herhangi bir hata ya da eksikliği aşağıdaki e-posta adresine bildirebilir: contact@ceva.com

Kullanıcı, Web Sitesi/Uygulamayı kullanmaktan vazgeçmesi durumunda, önceki kullanımı da dahil olmak üzere Web Sitesi/Uygulamanın kullanımından sorumlu olacaktır.

Ceva, Web Sitesi/Uygulamanın hizmetlerinin veya içeriğinin tamamını veya bir kısmını bildirimde bulunmaksızın değiştirme, sonlandırma, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi/Uygulama, Ceva tarafından yönetilmeyen ve/veya düzenlenmeyen diğer Web Sitesi/Uygulamalara köprü metni bağlantıları içerebilir. Ceva, bu diğer Web Siteleri/Uygulamaları tarafından sunulan bilgi, ürün veya hizmetleri hiçbir şekilde kontrol etmez ve söz konusu bu Web Sitesi/Uygulamanın içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Web Sitesi/Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılması tamamen kullanıcının sorumluluğudur.

B. WEB SİTESİ/UYGULAMAYA ERİŞİM

Web Sitesi/Uygulamaya, internet erişimi olan herhangi bir Kullanıcı tarafından erişilebilir.
Ceva, bu konuda herhangi bir sonuç yükümlülüğüne tabi olmaksızın Web Sitesi/Uygulamayı haftanın 7 günü, günün 24 saati erişilebilir tutmaya çalışmaktadır.

Bakım, güncelleme ve teknik dahil başka herhangi bir nedenle Web Sitesi/Uygulamaya erişim kesintiye uğrayabilir.

Ceva, hiçbir şekilde, hizmetlerdeki bu kesintilerden ve Kullanıcı için doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bunun yanı sıra, Ceva, Web Sitesi/Uygulamada virüs bulunmasından ve Kullanıcı için doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

C. WEB SİTESİ/UYGULAMANIN KULLANIMI

Kullanıcı aşağıdaki yetkilere sahiptir:
- Web Sitesi/Uygulamanın tamamını ya da bir kısmını incelemek
- Kullanıcı Hesabı ile ilgili bilgileri doldurmak (aşağıda tanımlanmıştır).

Kullanıcı aşağıdaki yetkilere sahip değildir:
- bu Web Sitesi/Uygulamanın tüm öğelerini veya bir kısmını kopyalamak, dağıtmak (kopyalar dahil), değiştirmek veya tahrif etmek

- bu Web Sitesi/Uygulamadan kopyalanan veya basılan herhangi bir öğeden, orijinal öğede bulunan telif hakkı yazarı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet şartları vurgusunu kaldırmak.

Kullanıcı, Web Sitesi/Uygulamaya bir köprü metni veya başka bir bağlantı oluşturmak isterse, aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta göndererek, aşağıdaki bilgileri verir:
- Kullanıcının Web Sitesi/Uygulamaya bir bağlantı önermek istediği sayfaların URL'leri,
- Kullanıcının Web Sitesi/Uygulamadan bir bağlantı önermek istediği Web Sitesi/Uygulama sayfalarının URL'leri.

Ceva, Kullanıcının talebini incelemeyi taahhüt etmekle birlikte bunu yerine getirmek zorunda değildir.
Web Sitesi/Uygulamanın veya içeriğinin hileli bir şekilde kullanılması ve bu Şartların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi yasaların öngördüğü idari ve para cezalarının uygulanmasına neden olabilir.

II. KULLANICI HESABI OLUŞTURMA VE KULLANMA

Web Sitesinin/Uygulamanın bir Kullanıcı Hesabı açılmasına imkan tanıması halinde, Kullanıcı, Kullanıcı Hesabının oluşturulması ve kullanılması ile ilgili olarak aşağıda tanımlanan kurallara uymayı kabul eder.

A. KULLANICI HESABI OLUŞTURMA

Kullanıcının, Ceva tarafından öngörülen kayıt formuna gönderme ve kendisiyle ilgili verileri sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kullanıcı, ayrıca kendi Kullanıcı Hesabına erişmesini sağlayacak bir tanımlayıcı ve şifre (bundan sonra "Bağlantı Kodları" olarak anılacaktır) tanımlamalıdır.

Gerekli zorunlu bilgilerin doldurulmaması durumunda, Kullanıcı Hesabının oluşturulması reddedilecektir.

Herhangi bir Kullanıcı Web Sitesi/Uygulamaya yalnızca bir kez kayıt olabilir.

Kullanıcı, verdiği bilgilerin doğru, eksiksiz olduğunu onaylar ve bu şekilde kalmalarını sağlamak için gerekenleri yapmayı taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle de sadece doğru ve gerçek bilgileri vermeyi taahhüt eder.

Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olması durumunda, Ceva Kullanıcı hesabını geçici veya kalıcı olarak askıya alma veya kapatma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı hesabının oluşturulması ve kullanılması ile bağlantılı olarak Kullanıcı tarafından Ceva'nın veri sorumlusuna sunulan kişisel verilerin işlenmesi, Web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanan Ceva Gizlilik Politikası hükümlerine tabidir.

Kullanıcı, Giriş Kodlarını herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi ve söz konusu Kodların yetkisiz bir üçüncü tarafça kullanımı veya kullanım şüphesi hakkında Ceva'yı bilgilendirmeyi kabul eder. Bağlantı Kodlarının gizli bir şekilde saklanması ve bunların herhangi bir şekilde kullanılması yalnızca Kullanıcının sorumluluğundadır.

B. KULLANICI HESABI HİZMETLERİNİN KULLANILMASI

Kullanıcı, Web Sitesi/Uygulamada sunulan Hizmetlere özgü koşullara uymayı taahhüt eder.
Özellikle, sunulan Hizmetlerin bir parçası olarak, Kullanıcı Hesabına bir fotoğrafın, bir eserin veya ifadenin (bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır) sunulması, Ceva ve iştiraklerine, İçeriği seçeceği ortamda açıklandığı şekilde ücretsiz olarak kullanma konusunda münhasır olmayan ve küresel olarak devredilemez, geri alınamaz ve kalıcı bir hak verir. 

Ceva, Kullanıcı İçeriğinin kullanılması veya çoğaltılması durumunda telif hakkını belirtmeyi taahhüt eder.

C. KULLANICI HESABININ KAPATILMASI

Kullanıcı istediği zaman Kullanıcı Hesabına giriş yaparak hesabının silinmesi için işlemine devam edebilir.

Hesabın otomatik olarak ve hemen kapatılması, buna bağlı dosyalara erişimin sona ermesine neden olur.

Bu Koşullara uyulmaması durumunda Ceva, Hizmetlere erişimi reddetme ve Kullanıcı Hesabını kapatma hakkını saklı tutar.

III. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesi/Uygulama Ceva’ya ait olup Ceva tarafından yönetilmektedir. Web Sitesi/Uygulama ile Web Sitesi/Uygulama veya bileşen üzerinde görünen ticari markalar, logolar ve alan adları dahil olmak üzere her bir öğenin sunumu, fikri mülkiyete ilişkin yürürlükteki yasalar tarafından korunmakta olup, (i) Ceva veya yan kuruluşları veya bağlı şirketleri veya (ii) üçüncü tarafların elindedir ve sahipleri tarafından Ceva'ya verilen kullanım ve işletme lisansına tabidir.

Web Sitesi/Uygulama veya Bileşende yer alan hiçbir şey, Ceva'nın önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir ortamda kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, kullanılamaz, değiştirilemez, derlenemez, kaynak koda dönüştürülemez, atanamaz, lisanslanamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, tercüme edilemez, satılamaz, yayınlanamaz, kullanılamaz veya başka bir şekilde dağıtılamaz. Yalnızca özel kullanıma yönelik kopyanın, kullanıcının kişisel bilgisayarında veya Web Sitesi/Uygulamada sunulan paylaşım araçları yoluyla kişisel ve ticari olmayan kullanımına izin verilmektedir.

Web Sitesi/Uygulamada bulunan veya içeriğinde yer alan içeriğin Ceva tarafından resmi olarak izin verilmiş her tür kullanımı, herhangi bir şekilde herhangi bir değişiklik, modifikasyon veya tadilat yapılmaksızın gerçekleştirilmelidir. 

Bu zorunlu hükümlerin ihlali, Kullanıcının ve sorumlu tüm kişilerin Fransız yasalarının öngördüğü para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına neden olur.

Ceva veya iştirakleri, fikri mülkiyet haklarının ihlaliyle ilgili her türlü davayı takip etme hakkını saklı tutar.

IV. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Web Sitesi/Uygulamaya erişmek ve kullanmak için gerekli olan tüm donanım ve yazılım, ekipmanının ve İnternet erişiminin düzgün çalışmasından sorumlu olan Kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcının, verilerinin yazılımını ve/veya bilgisayar sistemlerini olası virüslerden korumak için gerekli tüm önleyici tedbirleri alması gerekmektedir.

Web Sitesi/Uygulama aracılığıyla sunulan içeriğin kullanımı Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerle ilgili olarak Kullanıcının gerçekleştirmesi gereken olgular veya eylemler, Kullanıcının sorumlulukları dışında bir başka sorumluluk oluşturmaz.  Web Sitesi/Uygulamada sunulan içeriğe erişim Kullanıcının sorumluluğundadır ve Web Sitesi/Uygulamada yayınlanan içeriğin indirilmesi veya kullanılmasından kaynaklanabilecek hasar veya veri kayıplarından Ceva sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, doğası ne olursa olsun, Kullanıcı tarafından Web sitesi/Uygulama üzerinden iletilen, aktarılan veya dağıtılan herhangi bir içeriğin neden olduğu doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararın yanı sıra bu Koşullar ve gizlilik politikasının ihlal edilmesinden dolayı Ceva'ya ve varsa herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumludur.

Yasal Uyarı

Ceva Santé Animale (« Ceva »)10 avenue de la Ballastière33500 LIBOURNE, France.Société Anonyme. Capital de 40 682 182 Euros – RCS LIBOURNE B.301 763 405Tèl : +33 5 57 55 40 40Fax: +33 5 57 55 41 98Email : contact@Ceva.comLe directeur de la publication est : M. Marc PRIKAZSKYCe Site est hébergé par la société : Clever AgeSiège social : 37 Bd des capucines 75002 Paris

Gizlilik Politikası Sorumlusu

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş., kişisel verilerinizin Genel Kişisel Verileri Koruma Yönetmeliğine (KVKK) uygun olarak toplanmasını ve işlenmesini taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin Yönetmelikler uyarınca, verilerinize erişim, düzeltme ve bunların işlenmesini kısıtlama haklarına sahipsiniz. Ayrıca, bazı sınırlı hallerde, tedaviye itiraz edebilir, onayınızı geri çekebilir ve verilerinizin silinmesini ve taşınabilirliğini talep edebilirsiniz. KVKK'dan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Verileriniz, talebinizi yanıtlamak üzere işlenecektir. Bunlar, hiçbir şekilde Ceva tarafından başka amaçlar için toplanmayacak veya korunmayacaktır.

Talebiniz gönderilmiştir. Sizinle en kısa zamanda iletişime geçeceğiz. Verileriniz iletişim sağlayabilmemiz için talebiniz doğrultusunda işlenecektir. Ceva tarafından herhangi bir başka amaç için kullanılıp, saklanmayacaktır.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?