KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ : İŞİTSEL KAYIT VERİLERİ

AYDINLATMA BEYÂNI

İŞİTSEL KAYIT VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) için süreçlerimizi daha uyumlu hâle getirmek için çalışıyoruz.

 

Bu Aydınlatma Metni Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi adresinde mukim veri sorumlusu (bundan sonra “Organizasyon” olarak anılacaktır) tarafından ilgili kişiler olarak sizleri KVKK ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

 

Sizinle gerçekleştirdiğimiz görüşme kayıtlarımız, talep / şikâyetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sözleşmenin kurulması ve/veya ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine veya tarafınızca verilen açık rızaya dayanarak elektronik bir biçimde tarafımızca kayıt altına alınacak ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli müşterilerimizi KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi tr.ceva.com alan adlı internet sitemizde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile contact.tr@ceva.com posta adresine göndererek veya kimliğinizi tevsik edici belgeler ile bizzat Organizasyon’a iletebilirsiniz.

 

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak İlgili Kişi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Ayrıca kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

 

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

Veri işleme amaçlarında değişiklik olması durumunda bu kısmın güncellenmesi gerekmektedir.

İlgili kişi başvuru formumun yer aldığı adreslerin belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?