KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ : GENEL AYDINLATMA BEYANI

AYDINLATMA BEYÂNI

CEVA HAYVAN SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ HAKKINDA

AYDINLATMA BEYÂNI

 

Tanımlar

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzelkişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişiyi ifade eder.

 

Şirketimiz Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi, işbu Aydınlatma Beyânı ile sizleri, gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  gerekse taraflar arasında tesis edilmiş olan ticarî ve hukukî işlemlerin dayanağını teşkil eden bilûmum beyân, taahhüt ve sözleşmeler kapsamında, Şirketimiz’e iletilecek olan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerinize ile ticarî verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, verilerinizin toplanması yöntemleri ve hukukî sebepleri ile Şirketimiz karşısında haiz olduğunuz hakların kapsamı hakkında sizi bilgilendirmeyi ve belirtilen hususlarda aydınlanmanızı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Şirketimiz, sağladığınız kişisel, özel nitelikteki kişisel ve ticarî tüm verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması noktasında gerekli tüm teknik ve idarî önemleri almış bulunmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukukî Sebebi

 

Şirketimiz Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler uyarınca, serbest iradeniz ile verilerinizi Şirketimiz ile paylaşmanız hâlinde, verileri kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın ve açık rıza beyânınızın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere yurtiçinde ve yurtdışında açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Bu veriler; Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi olarak açık rızanıza istinaden veya tâbi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hâllerde, işbu Aydınlatma Beyânı ile onay formalarında belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

 

Şirketimiz;

 

- Tarafımıza ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler ile doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan verileri,

 

- İşbirliği yaptığımız kurum/kuruluşlar ile müşteriler ve resmî kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler ile üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan verileri,

 

- Çerezler benzeri teknolojiler vasıtasıyla verileri,

 

- İşyeri dâhilinde ve haricinde kurulu bulunan cihaz ve kameralarla tespit edilen verileri toplamaktadır.

 

Verileriniz, Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve temsilcileri ile Şirketimiz’in ve/veya anlaşmalı kurumların internet siteleri, epostalar, faks cihazları ve benzeri diğer otomatik ve manuel iletişim kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda da toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

 

Şirketimiz, söz konusu verilerinizi sadece; işbu açık rıza beyânınıza istinaden veya tâbi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hâllerde, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurtiçinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurtdışında,

 

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz/anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar arasında iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, Şirketimiz tarafından yürütülen ticarî faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi, Şirketimiz’in Web sitelerinin teknik olarak yönetimi, müşteri yönetimi ve şikâyetlerin takibi, ürün anketleri ve Şirketimiz’e gönderdiğiniz soruların takibi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticarî elektronik ileti gönderilebilmesi, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi, Şirketimiz’in ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukukî ve ticarî ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idarî operasyonlar, çalışan idaresi ve yönetimi, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması, lojistik faaliyetlerinin planlanması, itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve hukuka uyum ve hukukî iş ve prosedürlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukukî taleplerin takibi, İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimiz’in teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması, kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimiz’in ticarî ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya doğrudan ya da dolayı İş Ortaklarımıza ve/veya yurtiçinde ve/veya yurtdışındaki Grup Şirketlerimizle, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, Tedarikçiler,  Denetim Şirketleri, Kredi Kuruluşları, Sigortacılık ve Bankacılık hizmetleri aldığımız kuruluşlar veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile gerekli tüm tedbirler Şirketimiz’ce alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından, bu Aydınlatma Belgesi’nde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimiz’in uygulamaları ve ticarî yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hâle getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukukî uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukukî uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği

 

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla teknik ve idarî tedbirlerini Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair rehberlerin gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Hakkınızda tuttuğumuz verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Aksi hâlde Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

Sadece kişisel nitelikteki verileriniz ile ilgili olarak KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen hâller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimiz’e başvurarak, verilerinizin;

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Verilerinizin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde sadece kişisel nitelik taşıyan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru İçeriğinde Gerekli Bilgiler

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılabilmesi için taleplerinizin Şirketimiz’e mutlak surette yazılı olarak iletilmesi gerekmekte olup, başvuru içeriğinde yer alması gereken asgarî bilgiler aşağıdaki gibidir;

 

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası, eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

 

İlgili Kişinin Kullanabileceği Başvuru Yöntemleri

 

1. Başvuru sahibi, şahsen Şirket Adresine* «Başvuru Formu » doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofisine elden tutanak ile teslimat yapabilir.

 

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine* tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

 

3. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

 

Bu kapsamda kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve aşağıdaki linkte bir örneği bulunan «Başvuru Formu » doldurarak aşağıda yer alan irtibat kanallarına bildirebilirsiniz:

 

*contact.tr@ceva.com Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı (KEP) yoluyla

 

*Şirketimiz’e ait Eski Büyükdere Cad. No. 9 İz Plaza Giz Kat : 20-21 - Maslak - İstanbul adresinde bulunan işyerine Elden Kimlik Teyitli veya Noter vasıtasıyla.

 

                                                            BAŞVURU FORMU

Saygılarımızla,

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?