KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ

AYDINLATMA BEYÂNI

Şirketimiz Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi, işbu Aydınlatma Beyânı ile sizleri, gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  gerekse taraflar arasında tesis edilmiş olan ticarî ve hukukî işlemlerin dayanağını teşkil eden bilûmum beyân, taahhüt ve sözleşmeler kapsamında, Şirketimiz’e iletilecek olan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerinize ile ticarî verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, verilerinizin toplanması yöntemleri ve hukukî sebepleri ile Şirketimiz karşısında haiz olduğunuz hakların kapsamı hakkında sizi bilgilendirmeyi ve belirtilen hususlarda aydınlanmanızı sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz, sağladığınız kişisel, özel nitelikteki kişisel ve ticarî tüm verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması noktasında gerekli tüm teknik ve idarî önemleri almış bulunmaktadır.

Şirketimiz Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler uyarınca, serbest iradeniz ile verilerinizi Şirketimiz ile paylaşmanız hâlinde, verileri kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın ve açık rıza beyânınızın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere yurtiçinde ve yurtdışında açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir. 

Bu veriler; Ceva Hayvan Sağlığı Anonim Şirketi olarak açık rızanıza istinaden veya tâbi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hâllerde, işbu Aydınlatma Beyânı ile onay formalarında belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Şirketimiz;

- Tarafımıza ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler ile doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan verileri,

- İşbirliği yaptığımız kurum/kuruluşlar ile müşteriler ve resmî kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler ile üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan verileri,

- Çerezler benzeri teknolojiler vasıtasıyla verileri,

- İşyeri dâhilinde ve haricinde kurulu bulunan cihaz ve kameralarla tespit edilen verileri toplamaktadır.

Verileriniz, Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve temsilcileri ile Şirketimiz’in ve/veya anlaşmalı kurumların internet siteleri, epostalar, faks cihazları ve benzeri diğer otomatik ve manuel iletişim kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda da toplanabilmektedir.

Şirketimiz, söz konusu verilerinizi sadece; işbu açık rıza beyânınıza istinaden veya tâbi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hâllerde, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurtiçinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurtdışında,

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz/anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar arasında iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması,

Hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması;

Grup Şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız,

Faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, Tedarikçiler, İş Ortaklarımız, Denetim Şirketleri, Kredi Kuruluşları, Sigortacılık ve Bankacılık hizmetleri aldığımız kuruluşlar, veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Hakkınızda tuttuğumuz verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Aksi hâlde Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Sadece kişisel nitelikteki verileriniz ile ilgili olarak KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen hâller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimiz’e başvurarak, verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Verilerinizin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde sadece kişisel nitelik taşıyan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Ancak yukarıda belirtilen hakların kullanılabilmesi için taleplerinizin Şirketimiz’e mutlak surette yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve ekte bir örneği bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan irtibat kanallarına bildirebilirsiniz:

contact.tr@ceva.com Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı ( KEP) yoluyla.

Şirketimiz’e ait Eski Büyükdere Cad. No. 9 İz plaza Giz kat : 20-21 - Maslak - İSTANBUL adresinde bulunan işyerine Elden Kimlik Teyitli veya Noter vasıtasıyla.

Saygılarımızla,

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

                                                             BAŞVURU FORMUNU İNDİRİN

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?