KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ : MÜŞTERİ AYDINLATMA BEYANI

AYDINLATMA BEYÂNI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

DEPO MÜŞTERİLERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: CEVA Hayvan Sağlığı A.Ş. 

 

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz N.9 K.20-21 N.73-74-75-76 Maslak Sarıyer/İstanbul 

 

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla CEVA Hayvan Sağlığı A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından siz değerli müşterilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

Depo müşterilerimizin yetkili kişilerine ait:

 • Ad, soyad
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • İş yeri ismi/unvanı
 • Pozisyon/unvan bilgisi
 • İş yeri adresi

 

Yalnızca şahıs şirketi müşterilerimiz için

 • T.C. kimlik numarası

 

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Müşterilerin ürün kampanya ve avantajlarından faydalanabilmesi

 

 • Elektronik Formlar
 • Sözleşmenin ifası
 • Meşru menfaat

 

2. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıdaki hukuki sebeplere bağlı kalınarak yurt içindeki alıcılara aktarılabilecektir. Ayrıca verileriniz, sunucuları yurt dışında bulunan sistemlerde tutulmaktadır.

 Aktarım faaliyetlerimiz şu şekildedir:

Yurt içi Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Tedarikçilerimiz

 • Raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi

 

3. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli müşterilerimizi KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

5. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 1. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Eski Büyükdere Cd. İz Plaza Giz N.9 K.20-21 N.73-74-75-76 Maslak Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,
 2. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak contact.tr@ceva.com e-posta adresine göndererek,
 3. Geçerli bir kimlik belgesi ile Eski Büyükdere Cd. İz Plaza Giz N.9 K.20-21 N.73-74-75-76 Maslak Sarıyer/İstanbul adresine bizzat başvurarak

CEVA Hayvan Sağlığı A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

BAŞVURU FORMU

Saygılarımızla,

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?